strona główna

Jak odzyskać część VAT'u?

Szybszy zwrot podatku VAT

 

7 grudnia 2006 Sejm RP uchwalił  nowelizację ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, dzięki czemu szybciej będzie można uzyskać zwrot.

Gdy wniosek o zwrot VAT nie wzbudzi wątpliwości fiskusa, ten nie będzie musiał wydawać stosownej decyzji, co może skrócić okres zwrotu co najmniej o miesiąc, a może nawet i pół roku. Od danego urzędu skarbowego będzie zależało jak szybko zwróci pieniądze.

 

Komu i za co zwrot przysługuje ( takze systemy ogrzewania)

Zwrot przysługuje osobom fizycznym budującym i remontującym swoje własne domy i mieszkania. Umożliwia odzyskanie części podatku VAT z faktur zapłaconych na wymieniony cel od dnia 01.05.2004 roku, gdy stawka podatku na dużą część materiałów budowlanych wzrosła z 7 do 22%, do odwołania (kiedy to zlikwidowana zostanie obniżona stawka w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów związanych z budownictwem mieszkaniowym). Zwrotu mogą dochodzić tylko osoby fizyczne, które same kupują materiały i robią to na potrzeby osobiste. Nie będzie natomiast można dochodzić zwrotu VAT-u zapłaconego w cenie usług budowlano-montażowych, jak również wtedy, gdy inwestycja w budowę czy remont odbyła się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto kupujący materiały musi mieć prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane albo tytuł prawny do budynku czy mieszkania, a jeśli ponosi wydatki w związku z budową budynku mieszkalnego, jego rozbudową, przebudową, adaptacją – pozwolenie na budowę. Wydatki muszą być udokumentowane fakturami wystawionymi od 01.05.2004 roku.  i dotyczyć wyrobów, które zostały obłożone 22%. stawką VAT od maja 2004 roku.

 • USTAWA w pliku PDF
 • Wg. najnowszej nowelizacji z 2007 (Dz.U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382) bezterminowo została przedłużona możliwość ubiegania się o zwrot.

 

Kwota i limit zwrotuKwota zwrotu obliczona zgodnie z zasadami dotyczy sumy wszystkich wydatków i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.
W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków.

Limity odliczeń zostały ustalone według zasad, w myśl których zwrotowi podlega:

 • 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

  • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zwrocie w przypadku robót budowlanych związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę;

  • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zwrocie w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, o których wyżej, niewymagających pozwolenia na budowę.

 • 55,23% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn:

  • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zwrocie w przypadku robót budowlanych związanych z ww. wydatkami, wymagających pozwolenia na budowę;

  • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o zwrocie w przypadku robót budowlanych związanych z wydatkami, o których wyżej, niewymagających pozwolenia na budowę.

w odniesieniu do wydatków, na podstawie których osoba fizyczna korzystała lub korzysta z odliczenia w związku z kontynuacją ulg:

 • dużej ulgi budowlanej odliczanej od dochodu, od podatku, od podatku zryczałtowanego;
 • kontynuacji ulgi remontowej w latach 2004-2005. 

Wyliczamy wysokość zwrotu posługując się specjalnie przygotowanymi przez ustawodawcę wzorami. Jeżeli nie korzystaliśmy z ulg remontowej lub budowlanej suma podatku VAT z załączonych do wniosku o zwrot podatku VAT faktur zostaje pomnożona przez 0,6816. W wyniku tego działania otrzymamy właściwą kwotę zwrotu. Natomiast jeżeli korzystaliśmy z ulg remontowej lub budowlanej sumę podatku VAT z załączonych faktur należy pomnożyć przez 0,5523. W wyniku tego działania otrzymamy właściwą kwotę zwrotu.

  Cena 1 m2 % VAT do zwrotu Limit zwrotu
Wniosek w poprz. kwartale Wydatki nie odliczane Wydatki odliczane Pozwolenie
Nie_odliczane
Pozwolenie Odliczane Bez pozwolenia Nie odliczane Bez pozwolenia Odliczane
I kw. 2006 2'388 zł 68,18 % 55,23 % 20'552 zł 8'808 zł 16'647 zł 7'135 zł
II kw. 2006 2'560 zł 68,18 % 55,23 % 22'033 zł 9'443 zł 17'847 zł 7'649 zł
III kw. 2006 2'445 zł 68,18 % 55,23 % 21'043 zł 9'018 zł 17'045 zł 7'305 zł
IV kw. 2006 2'557 zł 68,18 % 55,23 % 22'007 zł 9'431 zł 17'826 zł 7'640 zł

 

Procedura zwrotuWarunkiem zwrotu jest złożenie w urzędzie skarbowym stosownego wniosku. Wniosek może być złożony albo po zakończeniu inwestycji (w tym remontu) - ale nie później niż przed upływem 6 miesięcy od jej zakończenia - albo raz w roku. Należy przy tym pamiętać, że ostatni wniosek może być złożony najpóźniej 30.06.2008 roku. Jeżeli inwestor pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski do różnych urzędów skarbowych, są obowiązani zawiadomić o tym fakcie oba urzędy skarbowe. Na podstawie wniosku naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o zwrocie i określa kwotę zwrotu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Sama kwota zwrotu podlega natomiast wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji podatnikowi.
Omawiana ustawa wejdzie w życie od 1 stycznia 2006 r., dlatego też dopiero w przyszłym roku będzie można składać wnioski o zwrot VAT.
Podatnicy, którzy skończą inwestycję przed 1 stycznia 2006 r., aby nie stracić prawa do zwrotu, wniosek muszą złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2006 r.

 

Symbol PKWiU

 

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów uznało, że osoby ubiegające się o zwrot części VAT za materiały budowlane nie mają obowiązku uzupełniania faktur o symbole PKWiU. MF wskazuje, że do wniosku o zwrot należy dołączyć kopie faktur. Podatnik nie ma jednak obowiązku opisywania symboli PKWiU na tych fakturach. Brak symbolu PKWiU na fakturze nie powoduje pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Jeżeli organ skarbowy ma wątpliwości co do rodzaju zakupionych materiałów, to powinien wezwać wnioskodawcę do przedłożenia wyjaśnień lub dowodów, na podstawie których wywodzi prawo do zwrotu tych wydatków.

Dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku o zwrot VAT